Regulamin ten określa zasady korzystania ze sklepu internetowego gastrofilka.pl oraz zasady i tryb zawierania umów sprzedaży z Klientem na odległość za pośrednictwem Sklepu.

§1

Postanowienia wstępne

1. Sklep internetowy gastrofilka.pl, znajdujący się pod adresem internetowym www.sklep.gastrofilka.pl prowadzony jest przez Monikę Liga ul. Babary 5e/3 w Katowicach.

§2

Definicje

Konsument – osoba fizyczna zawierająca ze Sprzedawcą umowę w ramach Sklepu, czyli dokonująca zakupu niezwiązanego z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

Klient – każdy podmiot, który za pośrednictwem sklepu dokonuje zakupu związanego z jego działalnością gospodarczą lub zawodową.

Kupujący – zarówno Konsument, jak i Klient.

Sprzedawca – osoba fizyczna, będąca właścicielem i administratorem sklepu gastrofilka.pl czyli Monika Liga

Sklep – sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem internetowym www.sklep.gastrofilka.pl

Produkt – dostępny w sklepie materiał cyfrowy będący przedmiotem Umowy sprzedaży między Klientem, a Sprzedawcą.

Przedmiot umowy – produkt będący Przedmiotem umowy.

Formularz rejestracji – formularz dostępny w Sklepie, umożliwiający założenie Konta.

Konto – konto założone przez Klienta w Sklepie, będące miejscem gromadzenia danych podanych przez Klienta oraz informacji o Zamówieniach złożonych przez niego w Sklepie.

Koszyk – element Sklepu, w którym widoczne są wybrane przez Klienta Produkty przeznaczone do Zakupu.

Formularz zamówienia – formularz dostępny w Sklepie, umożliwiający złożenie Zamówienia poprzez dodanie Produktów do Koszyka, oraz określenie warunków Sprzedaży, w tym płatności.

Zamówienie – oświadczenie woli Klienta złożone za pośrednictwem Formularza zamówień i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży produktu lub produktów ze Sprzedawcą.

Umowa – umowa zawarta z Klientem na odległość w rozumieniu ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2104 roku w przypadku Konsumentów oraz umowa sprzedaży w rozumieniu art. 535 ustawy kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 roku w przypadku Kupujących.

Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Produktu zawierana pomiędzy Klientem a Sprzedawcą, za pośrednictwem Sklepu internetowego gastrofilka.pl

Płatność – metoda dokonania zapłaty za Przedmiot umowy, wymieniona w treści regulaminu.

Regulamin – niniejszy Regulamin sklepu.

§3

Kontakt ze sklepem

Adres e-mail sprzedawcy: monika.gastrofilka@gmail.com

Klient może porozumiewać się ze sprzedawcą za pomocą adresu mailowego podanego w niniejszym paragrafie.

§4

Wymagania techniczne

Do korzystania ze Sklepu gastrofilka.pl, przeglądania jego asortymentu oraz oraz składania zamówień na Produkty, potrzebne jest podstawowe oprogramowanie takie jak: urządzenie końcowe z dostępem do sieci internetowej i przeglądarką internetową typu Chrome, Mozilla, Opera czy Safari, oraz aktywne konto poczty elektronicznej, na które będą wysyłane potwierdzenia oraz Produkty zakupione w Sklepie gastrofilka.pl. Ebooki będą udostępniane w formacie pdf, bez zabezpieczeń utrudniających możliwość korzystania z nich. Do odtworzenia tych plików niezbędne jest oprogramowanie komputerowe, np. program Adobe Reader.

§5

Informacje ogólne

1. Przeglądanie asortymentu Sklepu czyli zapoznanie się z jego ofertą nie wymaga założenia Konta. Z kolei składanie Zamówień na Produkty znajdujące się w ofercie Sklepu, wymaga podania takich danych osobowych, które są niezbędne do realizacji Zamówienia bez zakładania Konta.

2. Ceny podane w Sklepie są cenami brutto, zawierającymi podatek VAT, a także są podane w polskich złotych.

3. W przypadku Produktów wirtualnych oferowanych na stronach Sklepu, nie występują koszty wysyłki.

4. Na końcową czyli ostateczną kwotę do zapłaty ma wpływ wybór metody Płatności, o czym Klient jest informowany na stronie Sklepu w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia woli związania się Umową Sprzedaży.

5. Kupujący jest także informowany, że w przypadku wyrażenia woli związania się Umową Sprzedaży, zakupiony produkt nie podlega zwrotowi.

6. Kupujący jest zobowiązany do korzystania z zakupionych w Sklepie treści, wyłącznie w zakresie własnego użytku osobistego.

§6

Złożenie zamówienia oraz jego realizacja.

1. Zamówienie można składać 24 godziny na dobę.

2. Płatności obsługiwane są przez spółkę Hotpay, będącą częścią holdingu Lead Group SA. Klient może skorzystać z następujących metod płatności:

– płatności elektroniczne;

– płatności kartą płatniczą;

4. W celu złożenia zamówienia należy:

– wybrać Produkt będący przedmiotem Zamówienia, a następnie dodać go do koszyka;

– wypełnić Formularz zamówienia, poprzez wskazanie adresu konta poczty elektronicznej, na który ma zostać dostarczony Produkt;

– kliknąć przycisk Zamawiam i płacę;

– wybrać metodę płatności.

5. Dokładne opisy oferowanych produktów są prezentowane na stronach Sklepu, tam także podaje się ich ceny.

6. Zawarcie umowy z Konsumentem nastąpi z chwilą złożenia Zamówienia, o czym Sprzedawca poinformuje Kupującego poprzez przesłanie stosownej wiadomości e-mail na adres poczty elektronicznej Kupującego.

7. Realizacja Zamówienia oraz wysyłka Produktu nastąpi z chwilą zaksięgowania wpłaty Konsumenta na koncie Sprzedającego lub w przypadku płatności kartą czy sms premium, od momentu uzyskania pozytywnej autoryzacji.

8. Dostawa produktu odbywa się wyłącznie za pośrednictwem internetu, a niezbędne jest do tego podanie przez Kupującego prawidłowego adresu konta poczty elektronicznej.

§7

Prawo odstąpienia od umowy.

Konsumentowi zgodnie z art 38 Prawa konsumenckiego nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy:

– w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Sprzedający nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;

– w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

– w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;

– w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

– w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;

– w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

– o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy;

– o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę.

§8

Reklamacja

1. Umową Sprzedaży objęte są Produkty wirtualne (cyfrowe).

2. W przypadku wystąpienia wady zakupionego u Sprzedawcy towaru Klient ma prawo do reklamacji w oparciu o przepisy dotyczące rękojmi w kodeksie cywilnym.

3. Reklamację należy zgłosić drogą elektroniczną na podane w niniejszym Regulaminie adresy Sprzedawcy.

4. Zaleca się, aby w reklamacji zawrzeć m.in. zwięzły opis wady, okoliczności jej wystąpienia, dane 5. Klienta składającego reklamację, oraz żądanie Klienta w związku z wadą towaru.

6. Sprzedawca ustosunkuje się do żądania reklamacyjnego niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni, a jeśli nie zrobi tego w tym terminie, uważa się, że żądanie Klienta uznał za uzasadnione.

7. W przypadku reklamacji płatności przelewem lub płatności sms, reklamacje można zgłaszać mailowo, na adres podany w regulaminie. W przypadku reklamacji płatności SMS należy także podać numer telefonu oraz przybliżoną datę aktywacji usługi.

§9

Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów:

http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php;

http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php

http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.

Konsument posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:

a. Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z Umowy zawartej ze Sprzedawcą.

b. Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem a Sprzedawcą.

c. Konsument może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między nim a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).

§10

Dane osobowe w sklepie internetowym gastrofilka.pl

1. Administratorem danych osobowych Klientów oraz Konsumentów, zbieranych za pośrednictwem Sklepu internetowego gastrofilka.pl jest Sprzedawca.

2. Dane osobowe zbierane są w celu realizacji Umowy sprzedaży, a Kupujący podając przy składaniu Zamówienia swoje dane osobowe, wyraża jednocześnie zgodę na ich przetwarzanie przez Sprzedawcę. Jednak Kupujący ma także możliwość wglądu w swoje dane, ich aktualizacji lub usunięcia zgodnie z zasadami zawartymi w Polityce Prywatności Sklepu.

3. Sprzedawca zobowiązuje się do ochrony danych osobowych Klientów oraz Konsumentów, a szczegóły zasady zbierania, ochrony, przetwarzania oraz przechowywania danych zostały opisane w Polityce Prywatności Skelpu gastrofilka.pl

§11

Postanowienia końcowe.

1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmian w Regulaminie, przy czym zmiany te mogą być uzasadnione jedynie ważnymi przyczynami, np. zmianą w przepisach prawnych, zmianami sposobów płatności, itd. Jednocześnie Sprzedawca zaznacza, że do umów zawartych przed zmianą Regulaminu, stosuje się wersję Regulaminu ówcześnie obowiązującego.

2. Aktualna wersja Regulaminu jest zawsze dostępna dla Kupującego w zakładce Regulamin, znajdującej się w stopce strony sklep.gastrofilka.pl

3. O zmianach w Regulaminie Kupujący będą powiadamiani droga elektroniczną na adres mailowy podany przy Rejestracji lub składaniu Zamówienia.

4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności Kodeksu Cywilnego, tj. ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, ustawy o prawach konsumenta oraz ustawy o ochronie danych osobowych.